Algemene voorwaarden Gezinshuis, Logeerhuis en PGB hulp

Inhoudsopgave

Artikel 1 Algemeen
1.1 Begripsomschrijvingen
1.2 Toepassing algemene voorwaarden
1.3 Afschrift

Artikel 2 Wettelijke regelingen

Artikel 3 De start van de hulp

3.1 Beschikking
3.2 Zorgovereenkomst
3.3 Beschikbaarheid van hulp
3.4 Hulpverleningsplan
3.5 Intrekken beschikking en zorgovereenkomst

 Artikel 4 Verplichtingen van de zorgaanbieder

4.1 Uitvoering hulp
4.2 Deskundigheid
4.3 Hulpverleningsplan
4.4 Continuïteit
4.5 Privacy

Artikel 5 Verplichtingen van de jongere

5.1 Informatieplicht
5.2 Medewerking
5.3 Afspraken

 Artikel 6 Betaling en kosten

6.1 Kosten
6.2 Betaling
6.3 Kosten door derden

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

Artikel 9 Beëindiging van de hulp

9.1 Beëindiging
9.2 Aanzegging
9.3 Onmiddellijke beëindiging
9.4 Beëindiging na intrekken beschikking en zorgovereenkomst
9.5 Afsluiting zorgdossier

Artikel 10 Klachtenregeling

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 13 Wijziging en aanvulling van de algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

Jongere: Een natuurlijk persoon die hulp van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger.

Hulp: Het verblijf van jongeren in het gezinshuis en de aanvullende zorg- en dienstverlening die door de gezinshuisouders aan hen en hun netwerk geboden wordt.

Dienstverlening: Het leveren van diensten aan personen en instellingen ten dienste van (potentiële) jongeren, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin van het woord, begrepen kan zijn:

  • Verblijf en zorg binnen gezinshuis Route56;
  • Verblijf en zorg binnen logeerhuis van Route56;
  • PGB zorg.

Zorgaanbieder: Gezinshuis Route56 (eenmanszaak). Route56 is een handelsnaam van Rightinplace, opgestart in 2016 door Sarina Kriek-Kooij en is ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65113527.

Instantie: Het orgaan dat zorg draagt voor de bekostiging van de hulp en/of dienstverlening wanneer die niet door de jongere of diens ouder(s) zelf wordt bekostigd, zoals de gemeente.

Wettelijk vertegenwoordiger: De wettelijk vertegenwoordiger is diegene die bij wet (ouder, voogden, curatoren, bewindvoerders) gemachtigd is in rechte op te treden (rechtsgeldige verbintenissen aan te gaan) voor een handelingsonbekwame jongere.

Beschikking/bepaling: Het (wettelijk) vereiste besluit door of namens een gemeente over de aard, de inhoud en de omvang en tijdsduur van de hulp aan de cliënt en de wijze waarop daarin kan worden voorzien.

Zorgovereenkomst: Het document waarin de overeengekomen hulp in grote lijnen worden vastgelegd.

Hulpverleningsplan: Het document waarin de afspraken over de uitvoering van de hulp schriftelijk uitgewerkt worden. Het hulpverleningsplan vormt een geheel met de zorgovereenkomst.

Verwijzing: Conform Jeugdwet kunnen huisarts, (jeugd)arts, medisch specialist of rechtelijke macht jongeren rechtstreeks verwijzen naar specialistische jeugdhulp.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van hulp en dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van de zorgaanbieder. Voor bepaalde vormen van hulp en dienstverlening gelden aanvullende voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden worden tijdig aan jongeren en instanties verzonden.

Eventuele algemene voorwaarden van een instantie, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de zorgovereenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de instantie op de overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de instantie, is uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.3 Afschrift

De zorgaanbiederouder zal op verzoek een afschrift van deze algemene voorwaarden aan jongeren en/of hun wettelijk vertegenwoordiger verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website van Rightinplace (www.rightinplace.nl).

Artikel 2 Wettelijke regelingen

De hulpverlening door de zorgaanbieder geschiedt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Jeugdwet en het Burgerlijk Wetboek

Artikel 3 De start van de hulp

3.1 Beschikking

Voor het verkrijgen van hulp van de zorgaanbieder dient er een beschikking/bepaling te zijn afgegeven door een daartoe bevoegde instantie. De inhoud en de geldigheidsduur van deze beschikking dienen te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de wet- en de regelgeving zoals deze geldt op het moment van de aanvraag.

3.2 Zorgovereenkomst

Voordat de hulp aanvangt, wordt er een zorgovereenkomst opgesteld. Hierin worden de afspraken vastgelegd over de aard, de inhoud en de omvang van de hulp en de wijze waarop daarin kan worden voorzien. De zorgovereenkomst wordt opgesteld in overleg met de wettelijk vertegenwoordiger van de jongere.

3.3 Beschikbaarheid van hulp

De zorgaanbieder spant zich in om de afgesproken hulp beschikbaar te stellen zoals overeengekomen in de zorgovereenkomst. Het kan echter voorkomen dat de hulpverlening door omstandigheden niet altijd kan plaatsvinden zoals gepland. De zorgaanbieder zal in dat geval in overleg treden met de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger om te zoeken naar een passende oplossing.

3.4 Hulpverleningsplan

Bij aanvang van de hulp wordt er in overleg met de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een hulpverleningsplan opgesteld. Hierin worden de doelen en de werkwijze van de hulpverlening beschreven. Het hulpverleningsplan wordt regelmatig geëvalueerd en kan zo nodig worden aangepast. Voor jongeren van zestien en een half jaar wordt een toekomstplan in het hulpverleningsplan opgenomen.

3.5 Intrekken beschikking en zorgovereenkomst

Indien de beschikking en/of zorgovereenkomst wordt ingetrokken door de instantie of de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, eindigt daarmee de verplichting van de zorgaanbieder om hulp te verlenen. Eventuele kosten die voortvloeien uit de intrekking van de beschikking en/of zorgovereenkomst komen voor rekening van de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4 Verplichtingen van de zorgaanbieder

4.1 Uitvoering hulp

De zorgaanbieder verplicht zich tot het leveren van hulp zoals overeengekomen in de zorgovereenkomst en conform het hulpverleningsplan. De hulp wordt geleverd door gekwalificeerde medewerkers.

4.2 Deskundigheid

De zorgaanbieder zal zorg dragen voor de benodigde deskundigheid en scholing (van haar medewerkers) om de hulpverlening op verantwoorde wijze uit te voeren.

4.3 Hulpverleningsplan

De zorgaanbieder zal zich inspannen om het hulpverleningsplan in overleg met de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger op te stellen en uit te voeren.

4.4 Continuïteit

De zorgaanbieder zal zich inspannen om de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen, ook in geval van ziekte of verhindering van de gezinshuisouders. De zorgaanbieder zal tijdig passende maatregelen treffen om de continuïteit te waarborgen.

4.5 Privacyverklaring

De zorgaanbieder zal de privacy van de jongere en diens wettelijk vertegenwoordiger respecteren en de nodige maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen conform de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5 Verplichtingen van de jongere

5.1 Informatieplicht

De jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger is verplicht om alle relevante informatie te verstrekken aan de zorgaanbieder die nodig is voor het leveren van goede hulp en dienstverlening.

5.2 Medewerking

De jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger dient actief mee te werken aan de uitvoering van het hulpverleningsplan en de daaruit voortvloeiende afspraken.

5.3 Afspraken

De jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger is verplicht om gemaakte afspraken na te komen, tenzij deze afspraken in overleg met de zorgaanbieder worden gewijzigd.

Artikel 6 Betaling en kosten

6.1 Kosten

De kosten van de hulp en dienstverlening worden in beginsel gedragen door de instantie die de beschikking heeft afgegeven. Indien de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger zelf de kosten draagt, gelden de tarieven zoals overeengekomen in de zorgovereenkomst.

6.2 Betaling

Indien er kosten zijn die niet door de instantie worden vergoed en die door de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger zelf moeten worden betaald, dienen deze kosten te worden voldaan conform de betalingsafspraken zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst.

6.3 Betalingsachterstand

Indien de instantie, de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een betalingsachterstand heeft met betrekking tot de kosten van de hulp en dienstverlening, kan de zorgaanbieder besluiten om de hulpverlening op te schorten totdat de betalingsachterstand is ingelopen.

6.4 Wijziging tarieven

De zorgaanbieder behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de instantie en/of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 7 Klachten

7.1 Klachtenprocedure

Indien de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een klacht heeft over de hulpverlening door de zorgaanbieder, kan deze klacht worden ingediend volgens de geldende klachtenprocedure van de zorgaanbieder. De klachtenprocedure zal op verzoek worden verstrekt aan de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

7.2 Vertrouwenspersoon

De jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen bij klachtenprocedures.

7.3 Geschillencommissie

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde geschillencommissie.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1 Duur

De hulpverlening door de zorgaanbieder heeft in beginsel een bepaalde duur zoals vastgelegd in de beschikking en/of zorgovereenkomst. De hulpverlening eindigt automatisch bij het verstrijken van deze duur, tenzij anders overeengekomen of verlengd volgens de geldende wet- en regelgeving.

8.2 Beëindiging door zorgaanbieder

De zorgaanbieder heeft het recht om de hulpverlening eenzijdig te beëindigen indien:

  • De jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger in ernstige mate in gebreke blijft ten aanzien van de verplichtingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en de zorgovereenkomst.
  • Er sprake is van onhoudbare of onveilige situaties in het gezinshuis, waarbij de veiligheid of het welzijn van de jongere en/of andere bewoners in gevaar is.
  • Er sprake is van overmachtssituaties waardoor het gezinshuis niet langer in staat is om de hulp te verlenen.

8.3 Beëindiging door jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger

De jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de hulpverlening eenzijdig te beëindigen. Hierbij dient een opzegtermijn in acht te worden genomen zoals overeengekomen in de zorgovereenkomst of conform de geldende wet- en regelgeving.

8.4 Overdracht

Bij beëindiging van de hulpverlening zal het gezinshuis zorgdragen voor een adequate overdracht van het hulpverleningsdossier aan de betreffende instantie of zorgverlener, tenzij anders overeengekomen met de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Beperking aansprakelijkheid

De zorgaanbieder is aansprakelijk voor schade die de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger lijdt als direct gevolg van een aan het gezinshuis toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij er sprake is van overmacht zoals bedoeld in Artikel 8.2c.

9.2 Schadevergoeding

Indien het gezinshuis aansprakelijk is voor de geleden schade, zal de vergoeding van deze schade in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van de zorgaanbieder.

9.3 Vrijwaring

De instantie, jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger vrijwaart de zorgaanbieder voor aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de hulpverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de zorgaanbieder.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen

Geschillen tussen het gezinshuis en de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder  is gevestigd, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor een andere vorm van geschilbeslechting.

Artikel 11 Wijzigingen en aanvullingen

11.1 Wijzigingen

De zorgaanbieder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch worden medegedeeld aan de instanties, jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en treden in werking op een nader te bepalen datum.

11.2 Aanvullingen

Aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de zorgaanbieder en de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Gehele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de zorgaanbieder en instantie en de zorgaanbieder en de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten.

12.2 Nietigheid

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of onverbindende bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

12.3 Wijzigingen

Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de zorgaanbieder en de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

12.4 Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2023 en zijn van toepassing op alle hulpverleningsovereenkomsten die na deze datum worden gesloten tussen het gezinshuis en de jongere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

× Stuur een bericht